Over dit programma

Door heel Nederland nemen bewoners en ondernemers initiatieven ‘van onderop’ om hun leefomgeving te verbeteren, bijvoorbeeld door leegstaande, beeldbepalende gebouwen te herbestemmen of de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dit soort initiatieven biedt interessante perspectieven in krimpgebieden. Maar deze relatief nieuwe manier van samenwerken levert vaak ook vragen op, zowel bij initiatiefnemers als bij betrokken bestuurders en ambtenaren.

Initiatiefnemers denken na over de organisatie, financiering, procedures voor ruimtelijke ingrepen en zoeken steun van gemeenten, provincies en andere partijen. Ambtenaren en professionals vragen zich af hoe zij deze initiatieven van onderop het beste kunnen faciliteren. Beide partijen zoeken naar een volwaardig partnerschap in een nieuwe tijd waarin groei niet overal meer vanzelfsprekend is, de overheid terugtreedt en burgers en ondernemers steeds vaker maatschappelijke taken op zich nemen.

Het kennisprogramma Van Onderop! biedt met de Dorpenacademie een programma om initiatiefnemers en professionals in krimp- en anticipeerregio’s te ondersteunen, te inspireren en bovenal een stap verder te brengen. Dit gebeurt door middel van kennisuitwisseling, het leggen van verbindingen tussen partijen van binnen en buiten de regio en door het bieden van een podium aan succesvolle en inspirerende initiatieven.

DL-039

Dorpenlab Achterhoek, voorjaar 2014.

Achtergrond Van Onderop! en de Dorpenacademie

In 2012 heeft RUIMTEVOLK in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een kennisprogramma ontwikkeld om kennis en ervaringen rondom bottom-up initiatieven in krimp- en anticipeergebieden op verschillende manieren breed te delen. In september 2015 is de tweede fase van het kennisprogramma Van Onderop! gestart. Opdrachtgevers zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Waar in de vorige fase het accent lag op begeleiding en kennisontwikkeling van met name de initiatiefnemers, wordt in 2016 de nadruk gelegd op de samenwerking en verbinding tussen initiatiefnemers, overheden en instituties.

Momenteel ontwikkelt RUIMTEVOLK samen met verschillende partijen een kennisprogramma als vervolg op Van Onderop! Ook na de zomer van 2016 blijven we kennisuitwisseling organiseren tussen ambtenaren en initiatiefnemers en tussen verschillende dorpen en regio’s. Nog steeds biedt het programma een podium aan interessante en innoverende voorbeelden voor inspiratie en legt het op verschillende manieren verbindingen tussen thema’s, partijen, projecten en regio’s.

Programmamakers

Janneke Rutgers is het aanspreekpunt van de Dorpenacademie, het kennisprogramma Van Onderop! en organiseert diverse Dorpenlabs. Haar affiniteit ligt op het snijvlak van opgaven rondom de ruimtelijke (plattelands-) ontwikkeling en samenwerking. Janneke is vaak in diverse regio’s te vinden en schakelt graag tussen de schaal van de regio en de leefgemeenschap (het dorp). Door de juiste mensen bij elkaar te brengen en kennis te ontwikkelen probeert ze initiatiefnemers een stap verder te brengen.

[email protected] / 06-41313059

 

Sjors de Vries kan vanuit zijn jarenlange ervaring als duizendpoot in de ruimtelijke ordening de kennisbehoefte van ambtenaren en professionals duiden en vertalen naar relevante kennisbijeenkomsten. Daarnaast helpt hij initiatiefnemers graag bij het zien van kansen om hun leefomgeving te verbeteren. Als geen ander ziet hij de potentie van dorpen en regio’s in een veranderende economie en nieuwe maatschappelijke verhoudingen.

 

 

Het kennisprogramma Van Onderop en de Dorpenacademie zijn ontwikkeld door RUIMTEVOLK.