Links naar kennisnetwerken

Nationale netwerken

 

Van meer naar beter, Kennisplatform Demografische Transitie

Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) versterkt de kennisontwikkeling en de kennisverspreiding over bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. Het KDT verbindt vraag en antwoord van kennis en maakt deze inzichtelijk via de website. Daarnaast brengt het KDT de Kennisagenda Bevolkingsdaling uit.
http://www.vanmeernaarbeter.nl/

Netwerk Duurzame Dorpen

Het Netwerk Duurzame Dorpen organiseert de ontmoeting tussen dorpen, biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën en laat dorpen elkaar inspireren.
http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/

Kracht in NL

Nieuws- en kennisbron voor overheid, bedrijfsleven, kenniscentra, kapitaalverschaffers, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Kracht in NL wil de versneller zijn van maatschappelijke en sociaal economische vernieuwing en hét kwaliteitslabel voor maatschappelijke initiatiefnemers en sociale ondernemingen.
http://www.krachtinnl.nl/

Het IdealenKompas

Het IdealenKompas is een online wegwijzer voor iedereen met een goed idee waar de samenleving beter van wordt. Het IdealenKompas leidt deze ‘initiatiefnemers’ naar de juiste organisaties en personen, die het initiatief door middel van financiering of inhoudelijke expertise verder kunnen helpen.
http://www.idealenkompas.nl/

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)

KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. De begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun fysieke leefomgeving. Dit doen we met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk.
http://knhm.nl/

Lokale netwerken

 

Verenigingen van kleine kernen

De Verenigingen Kleine Kernen hebben als doel de leefbaarheid op het platteland in stand te houden en te versterken.

Limburg: http://www.vkkl.nl/
Noord-Brabant: http://www.vkknoordbrabant.nl/
Zeeland: http://www.zvkk.nl/
Zuid-Holland: http://www.zhvkk.nl/
Noord-Holland: http://www.vvkknh.nl/
Utrecht: http://www.uvkk.nl/
Gelderland: http://www.vkkgelderland.nl/
Overijssel: http://www.ovkk.nl/
Drenthe (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe): http://www.bokd.nl/
Groningen (Groninger Dorpen): http://www.groningerdorpen.nl/
Friesland (Doarpswurk): http://www.doarpswurk.nl/

Roeg & Roem

Roeg & Roem is een noordelijk kennis- en activiteitenplatform voor dorps- en wijkvernieuwing. Roeg & Roem organiseert kennisuitwisseling door middel van bijeenkomsten en via digitale kanalen zoals hun website en de sociale media. De activiteiten richten zich op actuele thema’s in de dorps- en wijkvernieuwing zoals krimp, duurzaamheid en de woningmarkt.
http://www.roegenroem.nl

Maastricht-LAB

Het M-LAB is van en voor de stad. Wij nodigen iedereen uit om mee te denken en te doen. Wij zijn op zoek naar mensen van verschillende achtergronden die mee willen denken over de nieuwe manier van stadsontwikkeling, en die samen met ons in de proeftuin Maastricht de eerste stappen willen zetten.
http://www.maastrichtlab.nl/

Inspiratie uit het buitenland

 

Locality (UK)

Locality is het Engelse netwerk van “development trusts, community enterprises, settlements and social action centres”. De website is een bron van (praktische) informatie over bottom-up initiatieven, lokale coöperaties en bewonersbedrijven.
http://locality.org.uk/