Nieuws en artikelen

30 april 2014

Krimpregio’s op zoek naar nieuw ruimtelijk beleid en programma’s: Schouwen-Duiveland, Hoeksche Waard en Achterhoek

Dit kennisprogramma ‘Bottom-up transformatie in krimpgebieden’ maakt onderdeel uit van een breder programma voor ruimtelijke transformaties in de krimp- en anticipeerregio’s van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ander onderdeel daarvan is een drietal pilots waarin gezocht wordt naar vernieuwende manieren van ruimtelijk beleid en programmeren ten tijde van bevolkingsdaling. Een tussenstand van deze projecten.

Schouwen-Duiveland: een gedragen strategie voor maatschappelijke voorzieningen

‘Welke voorzieningen hebben we waar op het eiland nodig en hoeveel?’ Deze vraag staat centraal in het project “Anticiperen door Leren” waarmee de gemeente Schouwen-Duiveland de leefbaarheid en woonkwaliteit van de burgers probeert te behouden. De gemeente zet in op actief burgerschap, dat wordt losgemaakt door de continue ‘maatschappelijke dialoog’. De gemeente wil met de samenleving een “visie maatschappelijke voorzieningen” opstellen als vehikel voor de start van deze maatschappelijke dialoog. Bovendien wil het mensen en partijen actief aanzetten om na te denken over en zich in te zetten voor hun woon- en leefomgeving.

Screen Shot 2014-04-30 at 13.56.02Eén van de deelprojecten is “Krot of Kans”, waarbij op een creatieve manier gekeken wordt of leegstaande panden een nieuwe kans kunnen krijgen. Doordat personen met verschillende achtergronden, zoals fotografen, landschapsarchitecten en kunstenaars tijdelijk een “krot” betrekken, ontstaat er dynamiek rondom het pand en komen er ideeën over de functie en het omliggende gebied los. Daarbij kom je tot de beste oplossingen als je buiten de gebaande paden denkt. Soms kunnen vreemde ogen tot simpele en slimme oplossingen komen.

Zie site www.krotofkans.nl

Hoeksche Waard: verbinding maken voor en door burgerinitiatieven

Screen Shot 2014-04-30 at 13.53.47De Hoeksche Waard heeft een andere invalshoek. De insteek daar is om via een interactieve website initiatieven en bijdragen van burgers te verzamelen. Behalve ideeën – van kanovaren tot windenergieprojecten – kunnen burgers ook aangeven dat zij geld, ruimte of denkkracht willen inbrengen. De gemeente brengt deze initiatiefnemers bij elkaar, waarna gezamenlijk gezocht wordt naar verbanden tussen de initiatieven. Uiteindelijk doel is een netwerk te creëeren dat uiteindelijk zelfstandig opereert, maar ook de zoektocht levert vragen en leerpunten op.

Er komen in het proces veel vragen naar voren over wet- en regelgeving en over de snelheid en soepelheid van de gemeente. De regeldruk wordt al dan niet terecht vaak als een rem ervaren. Het project wil daarom gaan experimenteren met regelarme zones. Een belangrijk leerpunt is de insteek van het project. Doordat het project opgezet is zonder een overheidsvisie vooraf en zonder het etiket ‘gemeente’ komt er veel energie los bij burgers. Het blijkt dat de faciliterende overheid kan zorgen voor een vliegwieleffect en een almaar groeiend netwerk.

Zie site www.hoekschewaardenmakerij.nl

Achterhoek: aanpak particuliere voorraad

In de Achterhoek loopt de pilot “Hoe courant is je pand”. Doel van de pilot is bewustwording van de gevolgen van waardevermindering van particuliere woningen als gevolg van bevolkingsdaling. Vervolgens worden particuliere woningbezitters verleid om de waarde van hun woning te verhogen door energiebesparende maatregelen te treffen en/of de woning op te knappen. Hierdoor verbetert ook de leefomgeving.

De pilot wil een verbinding creëren tussen de particuliere vastgoedeigenaren en de ruimtelijke planning waar overheden verantwoordelijk voor zijn. Particuliere eigenaren worden vaak geconfronteerd met een lagere waarde van hun woning dan ze dachten. Door eigenaren te activeren om zelf en samen investeren en zich organiseren, kan de hele Achterhoek versterkt worden. “Hoe courant is je pand” bestaat uit rondetafelgesprekken, trainingen, coaching en gezamenlijke acties om de vastgoedwaarde positief te beïnvloeden. Realisatie blijkt vooralsnog lastig: het is ingewikkeld om alle kernen en partijen binnen de regio op een lijn te krijgen vanuit een gevoel van gedeeld eigenbelang.