Nieuws en artikelen

3 december 2013

Een goed gesprek: bewoners, ondernemers, overheden en instituties over rolneming en samenwerking

RUIMTEVOLK organiseert samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu op vrijdagavond 13 december in Wongema (Hornhuizen) een goed gesprek tussen bewoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en andere professionals. Deelname aan het gesprek is kostenloos. Wel dient u zich aan te melden via het onderstaande formulier.

Wanneer bewoners initiatieven nemen om hun woonomgeving te verbeteren kan dat botsen met ambities of beleid van de overheid. Vooral in krimpregio’s is dit wel eens het geval. Zo wordt vanuit provincie en gemeente gestuurd op het op peil houden van het regionale voorzieningenniveau en op de regionale woningvoorraad. Bewoners van dorpen hebben belang bij goed bereikbare voorzieningen en hebben soms behoefte aan andere woningen dan in het dorp beschikbaar zijn, denk aan zorgwoningen of woningen voor starters. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bewoners op deze gebieden initiatief nemen: zelf starten met projecten, uit eigen beweging toekomstvisies maken of werken aan promotie van het eigen dorp.

Screen Shot 2013-12-03 at 1.09.02 PM

Hornhuizen met Wongema in 1950

De overheid moedigt dit bewonersinitiatief enerzijds steeds meer aan, tegelijkertijd lijken daar grenzen aan te zitten. Want wie bewaakt en vertegenwoordigt het algemeen belang? En wie neemt de verantwoordelijkheid voor de gebieden waar weinig initiatief is, of wanneer de organisatie of uitvoering van bewonersinitiatieven stokt?

Hoewel ze hetzelfde doel nastreven, kan de realiteit van de systeemwereld van de overheid kan soms botsen met de leefwereld van bewoners. Tijdens deze avond gaan we hierover met initiatiefnemers, onderzoekers, politici en andere betrokkenen in gesprek. Thema’s die aan de orde komen zijn: voorzieningen, zelforganisatie, rol van de overheid, wonen, vergrijzing, zorg, sturen en loslaten.

RUIMTEVOLK organiseert hierover op vrijdagavond 13 december (19.30 – 22.00 uur) een goed gesprek tussen burgers, ondernemers, overheid en instituties in Wongema in Hornhuizen.

Sprekers

De avond zal worden ingeleid door Korrie Melis. Zij vergeleek de krimpopgaven en de rol van overheid in de jaren ’50 met nu en schreef daarover een boek met de titel ‘Naar een leefbare regio. Regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-Groningen tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw.’ Net als nu werd ook in de jaren ’50 door de overheid ingezet op het betrekken van bewoners bij de vraagstukken die de bevolkingskrimp meebracht en op het bewoners laten meedenken over de ontwikkeling van hun eigen dorpen. Uiteindelijk bleek er een groot verschil te zijn in de beleving van het fenomeen krimp door overheid en burgers.

Speciale gasten van deze avond zijn wethouder Herwil van Gelder van de gemeente de Marne, Erik Wong (Wongema) en Anne Hilderink (SintJan Kloosterburen). De avond zal bovendien bovendien worden bijgewoond door diverse professionals en deskundigen uit Noord-Nederland en andere delen van het land.

De avond staat onder leiding van Judith Lekkerkerker en Sjors de Vries van RUIMTEVOLK en wordt georganiseerd in samenwerking met Roeg & Roem en Vereniging Groninger Dorpen.

Datum en tijd: vrijdag 13 december 2013, 19.30 – 22.30 uur
Locatie: Wongema, Tammingastraat 58 in Hornhuizen

Deelname aan het de inspiratie- en netwerkavond is kostenloos. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier.

[gravityform id=”4″ name=”Aanmelden inspiratieavond Dorpenlab Hornhuizen”]