Nieuws en artikelen

1 november 2013

Gezocht: lokale initiatieven met kennisvraag

Lokale (‘bottom-up’) initiatieven bieden in verschillende opzichten interessante oplossingen of perspectieven voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in krimpregio’s. Maar ook veel van deze projecten lopen door hun innovatieve karakter geregeld tegen problemen en (nieuwe) vraagstukken aan. Hetzelfde geldt voor de overheid en professionele partners van deze projecten, bijvoorbeeld ten aanzien van rolneming bij dergelijke initiatieven. Het organiseren en uitwisselen van kennis en ervaring tussen initiatiefnemers, professionals en projecten kan daarbij helpen.

In kader van dit kennisprogramma organiseren wij daarom zogenoemde ‘Dorpenlabs’ waarbij initiatiefnemers, professionals en experts zich buigen over vragen, knelpunten en kansen. Tijdens deze labs staat een aantal projecten en de vragen die daarin spelen centraal. Het doel is drieledig:
– enerzijds om deze projecten een grote stap verder te brengen,
– andere projecten en organisaties te laten meeliften door middel van intervisie en
– de algemene kennis uit deze projecten en die opgedaan wordt tijdens de labs breed te delen via allerlei landelijke netwerken.

De labs worden nadrukkelijk inhoudelijk vormgegeven voor en met initiatiefnemers en organisaties uit de krimpregio’s. Het kennisprogramma organiseert, faciliteert en draagt de kosten van de labs.

Het eerste lab vindt plaats in Noord-Nederland op vrijdag 13 en zaterdag 14 december 2013 in Wongema in Hornhuizen. Twee thema’s staan dan centraal: de kwaliteitsverbetering en transformatie van de (bestaande) woningvoorraad en de toekomst voor beeldbepalende en karakteristieke gebouwen.

Voor deze labs zijn we nog op zoek naar projecten met een kennisvraag. Behoefte aan expertise en uitwisseling van kennis en ervaringen? Neem zo spoedig contact met ons op via [email protected]